Hvorfor en uddannelse som professionsbachelor i skat?

Hvorfor en uddannelse som professionsbachelor i skat?

Professionsbachelor i skat er stadig en ny uddannelse, hvor de første studerende startede i 2018. Men med sit skattefaglige fokus er uddannelsen en videreførelse af tidligere interne uddannelser på Skatteforvaltningens område - og samtidig har uddannelsen en "nær slægtning" i form af diplom i skat, som er et efter- og videreuddannelsestilbud til allerede ansatte i bl.a. Skatteforvaltningen.

Professionsbachelorer i skat uddanner sig bl.a. til at blive fremtidens kernemedarbejdere i Skatteforvaltningen med kompetencer inden for bl.a. skattejura og regnskab.

Her vil vi ganske kort fortælle historien bag det, der blev til professionsbachelor i skat.


Fusion stoppede gamle uddannelser

Det, der i dag kendes som Skatteforvaltningen med syv styrelser, var indtil 2005 en todelt statslig og kommunal skatte- og inddrivelsesforvaltning.

Den statslige del var ToldSkat, som var etableret i 1990 ved en fusion af Toldvæsenet med distriktstoldkamre og Statsskattedirektoratet med regionale amtsskatteinspektorater.

Såvel i Toldvæsenet som i Statsskattedirektoratet var der interne "etatsuddannelser", der gav medarbejderne målrettede told-, moms- og skattefaglige kompetencer på et højt fagligt niveau.

Efter etableringen af ToldSkat blev der derfor etableret et ny fælles intern fuldmægtiguddannelse med samme høje faglige niveau, som der blev rekrutteret til årligt, indtil den lukkede i 2002.

I den kommunale del var der en kommunal skatteforvaltning og kommunale pantefogeder i alle kommuner. Medarbejderne på begge fagområder havde mulighed for uddannelse på højt skattefagligt niveau på Danmarks Forvaltningshøjskole (som i dag efter fusioner udgør en del af historien bag Københavns Professionshøjskole) - enten på skatterevisoruddannelsen eller inkassouddannelsen for pantefogeder.

I 2005 blev de statslige og kommunale forvaltninger fusioneret til SKAT - en fusion, der samlede alle opgaver vedrørende skat, moms, afgifter, told og inddrivelse af gæld til det offentlige i en statslig myndighed. Det blev samtidig et farvel til nye studerende på de gamle kommunale uddannelser på Forvaltningshøjskolen.


Behov for skattefaglig rekrutteringsvej

Efter etableringen af SKAT skulle der ske besparelser gennem reduktion af personalet. Det meste skete ved naturlig afgang - men det betød samtidig, at der kun var en meget begrænset rekruttering af nye medarbejdere. Nogen egentlig skattefaglig uddannelse fandtes ikke længere, og de fleste nyrekrutterede havde derfor en akademisk eller kontorfaglig uddannelse.

Dansk Told & Skatteforbund argumenterede i de år for, at det var nødvendigt med en egentlig skattefaglig rekrutteringsvej til job i SKAT for fortsat at sikre en grundstamme af skattefaglige medarbejdere til at løse den brede vifte af skattefaglige kerneopgaver. De generelle uddannelser - f.eks. cand.jur. eller professionsbachelor i offentlig administration - var ikke tilstrækkelige til at sikre skattefagligheden.

Dansk Told & Skatteforbund var derfor primus motor i arbejdet med at få igangsat etablering af den nye professionsbachelor i skat - naturligvis i tæt samarbejde med Professionshøjskolen Metropol (i dag Københavns Professionshøjskole), Skatteministeriet/SKAT samt interessenter fra bl.a. advokater, revisorer og rådgivere på det private område.

Dansk Told & Skatteforbund fik også udarbejdet den behovsanalyse, som var grundlaget for, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i april 2017 godkendte prækvalificeringen af den nye uddannelse.

Det betød, at Professionshøjskolen Metropol for alvor kunne gå i gang med at få opbygget den nye uddannelse, så den var klar til udbud i 2018. Her meldte Professionshøjskolen UC SYD i Haderslev sig også som udbyder - og fra 2019 kom Professionshøjskolen VIA University College med på holdet i Herning og fra 2021 også i Randers.

I forbindelse med udviklingen af uddannelsen, fik vi nogle af aftagerne til at fortælle om deres behov for professionsbachelorer i skat.

De første studerende vil være klar i begyndelsen af 2022 - og vil som fremtidens skattemedarbejdere bl.a. kunne være med til den styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen, der er fokus på i forbindelse med den genopretning af skatteadministrationen, som sker i disse år.


Nyheder
Søg optagelse på professionsbachelor i skat
26. juni 2024

Kom med på holdet - søg ind på professionsbachelor i skat.

DTS - velkommen til studerende på VIA Randers…
27. september 2023

Dansk Told & Skatteforbund byder velkommen til nye studerende på VIA Randers.

Hvad er professionsbachelor i skat

- vær med til at spille en vigtig rolle for velfærdssamfundet.

Her kan du læse professionsbachelor i skat

- i København, Odense, Herning eller Randers - og hybrid i Herning eller Randers.

En ny uddannelse, der giver dig gode jobmuligheder

- til styrkelse af skattefagligheden i Skatteforvaltningen eller som rådgiver.